Privacy Policy

PRIVACY STATEMENT

FitSnacks.TV hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Wij willen u daarom op transparante en zo duidelijk mogelijke wijze informeren over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Ons privacybeleid is volledig afgestemd op de meest actuele wet- en regelgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens. In dit document treft u aan hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en beschermen. Wij raden u daarom aan om deze privacyverklaring goed door te nemen.

Wanneer worden uw persoonsgegevens verwerkt?
Uw persoonsgegevens worden verwerkt in de navolgende gevallen:
- U heeft een gebruikersaccount aangemaakt op de website www.fitsnacks.tv;
- U maakt anderszins gebruik van onze diensten en heeft in dat kader een overeenkomst gesloten met FitSnacks.TV;
- U heeft uw contactgegevens toegezonden via het contactformulier op de website van FitSnacks.TV;
- U heeft aangegeven dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen en heeft in dat kader persoonsgegevens verstrekt.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Indien u uw gegevens achterlaat op onze website of een overeenkomst sluit met FitSnacks.TV, dan kan FitSnacks.TV de navolgende gegevens verwerken:
- Uw bedrijfsgegevens zoals KVK-nummer, bedrijfsnaam, BTW-nummer (indien van toepassing);
- Uw voor- en achternaam;
- Uw (vestigings)adres;
- Uw telefoonnummer;
- Uw e-mailadres;
- Uw bankgegevens (indien van toepassing).

Naast uw persoonlijke gegevens, kan FitSnacks.TV tevens bezoekersgedrag inzien. FitSnacks.TV registreert bezoekersaantallen, activiteiten binnen het platform, eigenschappen van apparatuur waarmee wordt ingelogd, alsmede vanuit welke browsers wordt ingelogd, opgegeven interesse- c.q. voorkeursgebieden, verwijzingsverkeer en locatiegegevens. FitSnacks.TV slaat deze gegevens geanonimiseerd op, met het doel om het aanbod steeds meer af te kunnen stemmen op de voorkeuren van bezoekers van het platform.

Cookies
Om het gebruik van het online platform te kunnen optimaliseren, maakt FitSnacks.TV gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat tijdens het openen van pagina’s op onze website wordt meegestuurd en wordt opgeslagen op uw computer/tablet/smartphone. De op uw apparaat opgeslagen gegevens kunnen bij een volgend websitebezoek weer naar onze servers gestuurd worden. Door de plaatsing van cookies wordt uw IP-adres verwerkt. U kunt cookies desgewenst verwijderen via de instellingen van uw internetbrowser.

Webpagina’s van derden

Het platform FitSnacks.TV kan links bevatten naar websites en/of diensten van derden. Ondanks de zorgvuldigheid van de selectie van links naar websites en/of diensten van derden is FitSnacks.TV niet verantwoordelijkheid van de inhoud van websites van derden. Aangeraden wordt om de voorwaarden en het privacybeleid van deze websites te lezen alvorens deze te gebruiken.

Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?
FitSnacks.TV bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelen waarvoor uw gegevens verzameld werden. Indien er geen overeenkomst met u tot stand is gekomen, worden uw gegevens niet langer dan één jaar bewaard. Wanneer u uw gebruikersaccount bij FitSnacks.TV opheft, worden uw gegevens uiterlijk binnen 60 dagen verwijderd.

Wie beheert uw persoonsgegevens?
FitSnacks.TV BV is beheerder van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt en is daarom tevens verantwoordelijk voor het verwerken en beschermen van uw persoonsgegevens conform de relevante wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

Hieronder treft u alle belangrijke bedrijfsinformatie aan:
Bedrijfsnaam: FitSnacks.TV B.V.,
Rechtsgeldig vertegenwoordigd: dhr. Marc Neijland (directeur)
Gevestigd te: 3721TJ Bilthoven, aan de PC Staalweg 60 (bezoekadres),
Tevens kantoorhoudende te: 7061 EB Terborg, aan de Kwekerij 6 (postadres),
KVK-nummer: 73362182

Locatie gegevensopslag
De gegevens die wij van u verkrijgen worden opgeslagen op een server binnen de Europese Economische Ruimte (hierna: de EER), maar kunnen mogelijk ook worden opgeslagen en verwerkt in een land buiten de EER. Indien een dergelijke gegevensoverdracht plaatsvindt, zal dit te allen tijde gebeuren overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Uw gegevens kunnen worden gedeeld binnen FitSnacks.TV, uitsluitend met het doel om onze dienstverlening aan u te kunnen optimaliseren.

FitSnacks.TV werkt daarnaast samen met derden. Uw gegevens worden alleen met derden gedeeld indien dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of wanneer FitSnacks.TV wettelijk verplicht is om uw gegevens te delen.

Alpha Distribution
Voor de verzending van promotiematerialen werkt FitSnacks.TV samen met distributiebedrijf Alpha Distribution, gevestigd aan de Nijverheidsstraat 18, 2570 Duffel (België). FitSnacks.TV is in dat kader genoodzaakt om diverse persoonsgegevens met Alpha Distribution te delen. Het gaat hierbij om de navolgende gegevens:
- Uw bedrijfsnaam;
- Adresgegevens.
Indien u alleen een gebruikersaccount heeft aangemaakt op de website www.fitsnacks.tv, is deze bepaling niet op u van toepassing. Uw gegevens worden in een dergelijk geval niet gedeeld met Alpha Distribution.

TradeCast TV

FitSnacks.TV biedt haar producten en diensten aan via een online videoplatformen. Teneinde onze diensten op dat vlak mogelijk te maken, werkt FitSnacks.TV samen met TradeCast TV, gevestigd te 8017 JD Zwolle, aan het Hanzeplein 11-27. Dit bedrijf heeft inzage in de gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u een gebruikersaccount aanmaakt op de website www.fitsnacks.tv.

FitSnacks.TV zal uw gegevens nooit voor marketingdoeleinden doorsturen aan derden, wanneer u daarvoor geen expliciete toestemming hebt gegeven.

Beveiliging persoonsgegevens
FitSnacks.TV treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Juridische grondslag
Indien wij persoonsgegevens van u verwerken ontvangt u van ons een bericht. Daarin zullen wij steeds aangeven wat de reden is voor deze gegevensverwerking.
FitSnacks.TV verzamelt persoonsgegevens wanneer wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te verzamelen en te verwerken; wanneer wij uw gegevens nodig hebben voor het sluiten van een overeenkomst (bijvoorbeeld een licentie- of gebruikersovereenkomst), of wanneer u FitSnacks.TV toestemming geeft om uw persoonsgegevens te verwerken (bijvoorbeeld wanneer u een contactformulier invult en toestuurt via onze website, of wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief).

Uw rechten
FitSnacks.TV informeert u graag over aan u toekomende rechten, wanneer u persoonsgegevens met FitSnacks.TV deelt. U heeft in ieder geval recht op inzage, op dataportabiliteit, op rectificatie, op verwijdering en op restrictief gebruik van uw persoonsgegevens. Tevens kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.

Inzage
U heeft het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die wij van u bewaren. Indien u informatie wenst te ontvangen over de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen, neemt u dan contact op met ons via de contactpagina op www.fitsnacks.tv of stuur een e-mail naar info@fitsnacks.tv.

Dataportabiliteit

Indien FitSnacks.TV uw gegevens verwerkt op basis van uw toestemming, of op basis van een met u gesloten overeenkomst, dan heeft u het recht om een kopie te ontvangen van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat. FitSnacks.TV kan deze gegevens aan u verstrekken, of – indien u dat wenst – overdragen aan een andere partij. Dit recht heeft alleen betrekking op gegevens die u aan ons heeft verstrekt.

Rectificatie
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist of onvolledig blijken te zijn.

Verwijdering
Op elk moment kunt u FitSnacks.TV verzoeken om uw – aan FitSnacks.TV verstrekte - persoonsgegevens te (laten) verwijderen. FitSnacks.TV zal uw persoonsgegevens op uw verzoek verwijderen, tenzij sprake is van de navolgende situaties:
- FitSnacks.TV is wettelijk verplicht om uw gegevens te bewaren. FitSnacks.TV zal uw gegevens dan alleen verwerken voor zover en voor zolang die wettelijke verplichting op FitSnacks.TV rust.
- U heeft een lopende overeenkomst met FitSnacks.TV.
- U heeft één of meerdere facturen van FitSnacks.TV nog niet voldaan;
- U wordt ervan verdacht dat u in de afgelopen vijf jaar onze diensten heeft misbruikt (denk aan het commercieel gebruik van een gebruikersaccount of het gebruik van onze diensten zonder dat daarvoor de benodigde licentie(s) zijn aanschaft).

Bezwaar
- Gerechtvaardigd belang

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking op basis van een gerechtvaardigd belang. In dat geval zal FitSnacks.TV uw gegevens niet langer verwerken, tenzij FitSnacks.TV een rechtsgrondslag kan aantonen voor deze gegevensbewerking, die zwaarder weegt dan uw belangen en rechten.

- Directe marketing

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen directe marketing. Indien u niet langer directe marketing wenst te ontvangen kunt u een bericht versturen via onze contactpagina op www.fitsnacks.tv, waarin u aangeeft dat u geen directe marketing (denk aan nieuwsbrieven) wenst te ontvangen.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om onder iedere nieuwsbrief die u van ons ontvangt op “unsubscribe” te klikken en verdere instructies op te volgen.

Restrictie
Onder de navolgende omstandigheden kunt u FitSnacks.TV verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:
- U maakt bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang. FitSnacks.TV beperkt de verwerking van persoonsgegevens in een dergelijk geval, totdat duidelijk is of uw belang zwaarder weegt dan de belangen van FitSnacks.TV bij de verwerking van uw gegevens.
- FitSnacks.TV heeft niet langer een rechtsgrond om gebruik te maken van uw persoonsgegevens, echter u wilt dat FitSnacks.TV uw persoonsgegevens bewaart, zonder deze te gebruiken.

Updates
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt teneinde te voldoen aan de relevante wet- en regelgeving. De meest actuele versie van deze privacyverklaring wordt altijd beschikbaar gesteld op onze website www.fitsnacks.tv. Indien wij ons privacybeleid wijzigen, stellen wij betrokkenen altijd in kennis van deze wijzigingen. Desalniettemin adviseren wij u om ons privacybeleid van tijd tot tijd te raadplegen.


Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
Wanneer u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, of u wilt één aan u toekomend recht uitoefenen, dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat via info@fitsnacks.tv of u kunt ons telefonisch contacteren via 010-7602300 (van maandag tot en met donderdag van 9.30 uur tot 16.30 uur).

Klachten
Indien u van mening bent dat FitSnacks.TV uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Dit laat onverlet dat u tevens het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.