Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKERSVOORWAARDEN FITSNACKS.TV
VERSIE DECEMBER 2018


Deze gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik kan worden gemaakt van het 24/7 on demand video platform FitSnacks.TV. FitSnacks.TV biedt gebruikers van het online video platform de mogelijkheid om content te bekijken op verschillende devices, zoals een smart TV, een smartphone, een tablet, desktop en laptop.
Het platform wordt beheerd door FitSnacks.TV B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73362182 en kantoorhoudende aan de P.C. Staalweg 60 te 3721 TJ Bilthoven. Indien u vragen heeft over het platform, dan wel over het gebruik hiervan, dan kunt u contact opnemen met FitSnacks.TV via het e-mailadres info@fitsnacks.tv.

1. Toepasselijkheid
1.1
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van FitSnacks.TV, een online video platform met content gerelateerd aan de voedings- lifestyle- en sportindustrie, ontwikkeld door FitSnacks.TV in samenwerking met Tradecast B.V.
1.2
Door het gebruik van het platform en het aanmaken van een gebruikersaccount, sluit de gebruiker een overeenkomst met FitSnacks.TV en gaat de gebruiker akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.
1.3
Deze gebruikersvoorwaarden en eventuele andere voorwaarden – zoals de privacyverklaring – worden toegepast om de goede werking van het platform FitSnacks.TV te kunnen waarborgen.
1.4
Deze gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring zijn te raadplegen, te downloaden en te printen via de webpagina www.fitsnacks.tv. De gebruiker kan ook een schriftelijk exemplaar opvragen bij FitSnacks.TV via het e-mailadres info@fitsnacks.tv .
1.5
Indien het platform gebruik maakt van diensten van derden, dan kunnen ook de algemene voorwaarden en de privacyverklaring van de betreffende derde partij van toepassing zijn. FitSnacks.TV is niet verantwoordelijk voor de diensten en het privacybeleid van derden.
1.6
FitSnacks.TV is gerechtigd om deze gebruikersvoorwaarden van tijd tot tijd aan te passen.

2. Gebruiksrecht FitSnacks.TV
2.1
Om gebruik te kunnen maken van het online platform, dient de gebruiker de website www.fitsnacks.tv te bezoeken en een gebruikersaccount aan te maken. De gebruiker is verplicht het online platform FitSnacks.TV te gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.
2.2
FitSnacks.TV verleent aan de gebruiker vanaf het moment van registratie een niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om het platform FitSnacks.TV te gebruiken voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. Het is de gebruiker niet toegestaan om het platform te gebruiken voor andere doeleinden.
2.3
Een gebruikersaccount bij FitSnacks.TV is persoonlijk en niet-overdraagbaar. De gebruiker mag het platform FitSnacks.TV niet aan derden ter beschikking stellen (waaronder tevens begrepen het ter beschikking stellen van inloggegevens), verkopen, verhuren, decompileren, onderwerpen aan reverse engineering of aanpassen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FitSnacks.TV. Evenmin mag de gebruiker technische voorzieningen die bedoeld zijn om het platform te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.
2.4
FitSnacks.TV heeft te allen tijde het recht om het online platform aan te passen, gegevens te wijzigen of te verwijderen, de gebruiker het gebruik van het platform te ontzeggen door het gebruiksrecht te beëindigen, het gebruik van het platform te beperken, of de toegang tot het platform geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen. FitSnacks.TV zal de gebruiker hierover tijdig en op een passende wijze informeren.
2.5
FitSnacks.TV spant zich naar beste vermogen in om het platform operationeel en functioneel te houden voor haar gebruikers, maar kan niet garanderen dat het platform in de toekomst altijd beschikbaar zal blijven en altijd foutloos zal functioneren.

3. Aanmelding, registratie en gebruik van FitSnacks.TV
3.1
Wanneer de gebruiker de webpagina www.fitsnacks.tv bezoekt, wordt de gebruiker de mogelijkheid geboden om zich te registreren, teneinde toegang te krijgen tot het on demand video platform. De gegevens die daarbij worden gevraagd, zoals naam en e-mailadres, zijn nodig om gebruik te kunnen maken van FitSnacks.TV. Op de verwerking van persoonsgegevens is het privacybeleid van FitSnacks.TV van toepassing. Alleen volledig en naar waarheid ingevulde registraties worden in behandeling genomen. Bij eventuele wijzigingen in deze gegevens dient de gebruiker de gegevens aan te passen, of de wijziging door te geven aan FitSnacks.TV via info@fitsnacks.tv.
3.2
Indien de gebruiker jonger is dan 16 jaar, dan dient hij/zij voor het gebruik van FitSnacks.TV toestemming van de ouder of wettelijke vertegenwoordiger te hebben. Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, verklaart de gebruiker 16 jaar of ouder te zijn, of toestemming te hebben van zijn/haar ouder of wettelijke vertegenwoordiger voor het gebruik van het platform.
3.3
Het platform functioneert alleen met behulp van de daarvoor noodzakelijke apparatuur (smartphone, desktop, laptop, tablet en/of smart TV) en (internet)verbindingen. Om gebruik te kunnen maken van het platform, dient de gebruiker op eigen kosten zorg te dragen voor de daarvoor noodzakelijke apparatuur, systeemprogrammatuur en (internet)verbinding.
3.4
Om misbruik en/of storingen en andere problemen te voorkomen, dient de gebruiker ervoor te zorgen dat de apparatuur en verbindingen voldoende beveiligd zijn, bijvoorbeeld tegen onbevoegd gebruik door derden en virussen.
3.5
De gebruiker vrijwaart FitSnacks.TV en/of derden van iedere vorm van schade, door het gebruik van het platform via ondeugdelijke apparatuur, dan wel via ondeugdelijke verbindingen.
3.6
De gebruiker zal de goede naam en reputatie van FitSnacks.TV te allen tijde in acht nemen en ervoor zorgdragen dat zijn/haar gebruik van het platform op geen enkele wijze schade toebrengt aan de rechten en/of de reputatie van FitSnacks.TV.

4. Overmacht
4.1
FitSnacks.TV en de gebruiker zijn niet aansprakelijk voor een blijvende, dan wel tijdelijke niet-nakoming van zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst, die het directe, dan wel indirecte gevolg is van overmacht.
4.2
Buiten de wettelijke gronden voor overmacht, leveren de navolgende omstandigheden voor FitSnacks.TV altijd overmacht op:
a) Storing door wederrechtelijk handelen van derden (waaronder begrepen cybercriminaliteit).
b) Netwerkstoringen, waaronder begrepen storing aan internetverbindingen.
c) Storing door niet-nakoming van door FitSnacks.TV ingeschakelde derden.


5. Intellectuele eigendomsrechten
5.1
Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de (inhoud van de) het online platform FitSnacks.TV, waaronder begrepen de daarin opgenomen gegevens, de onderliggende software, afbeeldingen, teksten en video- en geluidsfragmenten, berusten uitsluitend en exclusief bij FitSnacks.TV, dan wel haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FitSnacks.TV is het niet toegestaan enig onderdeel/inhoud van het platform te kopiëren of in (on)bewerkte vorm te openbaren, exploiteren of op enige andere wijze te gebruiken.
5.2
Als naar het oordeel van FitSnacks.TV aannemelijk is dat het platform inbreuk maakt op enig recht van een derde, dan is FitSnacks.TV gerechtigd, naar eigen keuze, gelijkwaardige vervangende content ter beschikking te stellen, of om toegang tot het platform tijdelijk te blokkeren, totdat de inbreuk op iemands anders recht heeft opgehouden te bestaan. Iedere verdergaande aansprakelijkheid, verplichting tot nakoming en/of verplichting tot schadevergoeding is uitgesloten.

6. Aansprakelijkheid
Deze sectie bespreekt de aansprakelijkheid van FitSnacks.TV in specifieke gevallen. FitSnacks.TV beoogt hiermee geen aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken, die op grond van de wet niet uitgesloten of beperkt kan worden.
6.1
Het platform FitSnacks.TV is met de grootste zorg samengesteld. FitSnacks.TV kan echter niet garanderen dat het platform altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn, of zal werken. FitSnacks.TV kan evenmin garanderen dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is.
6.2
De gebruiker erkent dat deelname aan trainingsvormen een verhoogd risico op blessures met zich brengt. De gebruiker dient zo nodig eerst een arts te raaplegen, alvorens trainings- en/of voedingsadviezen op te volgen. De gebruiker dient in ieder geval een arts te consulteren indien:
a) De gebruiker lijdt aan diabetes;
b) De gebruiker lijdt aan een hart- of longaandoening;
c) De gebruiker neurologische klachten ervaart of heeft ervaren;
d) De gebruiker reeds een lichamelijke blessure heeft;
e) De gebruiker in verwachting is.
6.3 FitSnacks.TV is niet aansprakelijk voor enige (letsel)schade, materieel, dan wel immaterieel, hetzij direct, dan wel indirect geleden door het gebruik van het platform, tenzij kan worden aangetoond dat deze schade het directe gevolg is van opzettelijk, dan wel aan opzet grenzend roekeloos handelen door FitSnacks.TV.
6.4
FitSnacks.TV is niet aansprakelijk voor (de juistheid van) informatie, bijdragen, trainingsvormen, uitingen of andere content, geplaatst of verschaft door partners van FitSnacks.TV. FitSnacks.TV behoudt zich het recht voor om (onaangekondigd) bepaalde informatie, bijdragen of andere materialen of uitingen te verwijderen die op het platform worden geplaatst.
6.5
De in dit artikel en deze gebruiksvoorwaarden genoemde uitsluitingen van aansprakelijkheden van FitSnacks.TV, gelden eveneens voor alle door FitSnacks.TV ingeschakelde hulppersonen en derden.
6.6
De beperkingen van aansprakelijkheid, zoals genoemd in dit artikel komen te vervallen indien de aansprakelijkheid voor schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid aan de zijde van FitSnacks.TV.
6.7
De gebruiker vrijwaart FitSnacks.TV voor alle mogelijke aanspraken van derden, als gevolg van het gebruik van het platform, dan wel het niet of op niet-correcte wijze nakomen van een wettelijke of contractuele verplichting jegens FitSnacks.TV. De gebruiker zal FitSnacks.TV alle schade en kosten vergoeden die FitSnacks.TV als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt.

7. Privacy en cookies
Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt FitSnacks.TV zich aan de geldende regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De manier waarop FitSnacks.TV omgaat met de persoonsgegevens van de gebruikers is beschreven in de privacyverklaring, die te raadplegen is op de website www.fitsnacks.tv.

8. Beëindiging van gebruik FitSnacks.TV
De gebruiker kan het gebruik van het platform FitSnacks.TV ieder gewenst moment beëindigen door het gebruikersaccount niet langer te gebruiken, dan FitSnacks.TV te verzoeken het gebruikersaccount te verwijderen.

9. Gebruik apparatuur en software van derden
Het gebruik van apparatuur en software van derden, die benodigd zouden kunnen zijn voor het gebruiken en/of bezoeken van FitSnacks.TV, is onderhevig aan de voor deze derden geldende (gebruiks)voorwaarden. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de voor derden geldende (gebruiks)voorwaarden. De (gebruiks)voorwaarden van onder andere Apple en Google kunnen gelden wanneer het platform gebruikt wordt.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1
Op deze gebruiksvoorwaarden, op het gebruik van FitSnacks.TV en op alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2
Eventuele geschillen voortvloeiend uit deze gebruiksvoorwaarden of het gebruik van FitSnacks.TV zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland.